องค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการปฏิบัติตามนโยบาย (NO GIFT POLICY) งดการให้ มารับ ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด ในทุกเทศกาล เพื่อสร้างค่านิยม งดการให้ ไม่รับ และเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส ขอเชิญชวนทุกท่านอวยพรปีใหม่ ส่งความปราถนาดีที่มีต่อกัน โดยใช้บัตรอวยพรหรืออวยพรผ่านสื่อออนไลน์แทนการให้ของขวัญ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ขอขอบคุณในความปราถนาดีและไมตรีจิตจากท่าน  
 
 
 
 
ITA 2567
 
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
บริการขั้นพื้นฐาน
 
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษาฯ
คู่มือประชาชน
 
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 ข่าวสาร
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
สำนักงานปลัด
_______________________________________________________________________________________________________
สำนักงานปลัด
 
 
นายกิตติชานนท์ แก้วนุ้ย
นายกิตติชานนท์ แก้วนุ้ย
หัวหน้าสำนักงานปลัด
0854945070
นายวีระพงษ์ มนต์ดี
นายวีระพงษ์ มนต์ดี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
0830732447
นายปิยวัฒน์ สวัสดี
นายปิยวัฒน์ สวัสดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
0810981811
นางสาวสมคิด กล่อมเกลี้ยง
นางสาวสมคิด กล่อมเกลี้ยง
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
0980952905
จอ.เดชาพล พันขาว
จอ.เดชาพล พันขาว
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
0892115158
นายลภัสศักย์ กล่อมเกลี้ยง
นายลภัสศักย์ กล่อมเกลี้ยง
ผู้ช่วย จนท.พัฒนาชุมชน
0941165363
นางรุจิรา เข็มทอง
นางรุจิรา เข็มทอง
ผู้ช่วย จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน
0868777636
นางสาวอารยา ศิริไพศาลธรรม
นางสาวอารยา ศิริไพศาลธรรม
ผู้ช่วย จนท.ธูรการ
0895365338
นางสาวนรากร พิมพ์วงค์
นางสาวนรากร พิมพ์วงค์
คนงานทั่วไป
0883775211
นายทองใบ จันทร์แดง
นายทองใบ จันทร์แดง
พนักงานขับรถยนต์
0903796271
นายวิเชียร สุริยะพล
นายวิเชียร สุริยะพล
พนักงานขับรถยนต์ ( รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์)
0895782568
นายทวี เพียรเสมอ
นายทวี เพียรเสมอ
ปภ.
0807279719
นายสุพิน ศรีเพชร
นายสุพิน ศรีเพชร
ปภ.
0986080087
นายบุญเรือง ชุมเย็น
นายบุญเรือง ชุมเย็น
ปภ.
0933190241
นายพงศธร สามี
นายพงศธร สามี
คนงานทั่วไป
0935351613
นายบุญมา เสริมแสง
นายบุญมา เสริมแสง
ปภ.
0610373116
นายอนุรักษ์ แก้ววิเศษ
นายอนุรักษ์ แก้ววิเศษ
คนงานทั่วไป
0610319255
นางชฎาณิศ แย้มฎีกา
นางชฎาณิศ แย้มฎีกา
คนงานทั่วไป
0897536839
นายสัมฤทธิ์ อาษา
นายสัมฤทธิ์ อาษา
ภารโรง
0616275649
นางสาวสุดารัตน์ เหลาฉลาด
นางสาวสุดารัตน์ เหลาฉลาด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
0931077679
นางนุชจรี บุตชา
นางนุชจรี บุตชา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
0863060252
นางสาวอารียา หลอดเข็ม
นางสาวอารียา หลอดเข็ม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
0656474450
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ( โทร. 0-4406-0388 , 08-5494-5070 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.