องค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการปฏิบัติตามนโยบาย (NO GIFT POLICY) งดการให้ มารับ ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด ในทุกเทศกาล เพื่อสร้างค่านิยม งดการให้ ไม่รับ และเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส ขอเชิญชวนทุกท่านอวยพรปีใหม่ ส่งความปราถนาดีที่มีต่อกัน โดยใช้บัตรอวยพรหรืออวยพรผ่านสื่อออนไลน์แทนการให้ของขวัญ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ขอขอบคุณในความปราถนาดีและไมตรีจิตจากท่าน  
 
 
 
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
บริการขั้นพื้นฐาน
 
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษาฯ
คู่มือประชาชน
 
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 ข่าวสาร
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   คู่มือ การปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ  1   28-04-2566  6  4
2   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหน่วยงาน  1   28-04-2566  6  2
3   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  1   28-04-2566  6  2
4   คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมฯ ปี 2566  1   26-04-2566  6  3
5   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.ยางสว่าง  1   26-04-2566  7  7
6   แบบประเมินผลและรายงานผลนโยบาย No Gift Policy  1   26-04-2566  7  4
7   การประเมินคุณธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ  1   31-03-2566  34  8
8   การขับเคลื่อนจริยธรรม ปี 2566  1   27-03-2566  44  10
9   การประเมินผลและรายงานผลนโยบาย No Gift Policy  1   21-03-2566  45  142
10   การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy  1   13-02-2566  60  10
11   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565  1   13-02-2566  57  9
12   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  1   09-02-2566  59  8
13   ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น  1   08-02-2566  56  12
14   ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น  1   08-02-2566  56  13
15   ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยะรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น  1   08-02-2566  59  20
16   นโยบาย No Gift Policy  1   20-01-2566  62  8
17   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565  1   20-01-2566  60  7
18   คู่มือการให้บริการประชาชน  1   10-01-2566  81  7
19   คู่มือการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม  1   10-01-2566  78  8
20   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  1   06-01-2566  85  8
21   อำนาจหน้าที่  1   06-01-2566  76  9
22   โครงสร้างองค์กร  1   06-01-2566  84  8
23   คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันฯ  1   21-04-2565  154  14
24   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม  1   14-03-2565  154  8
25   การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชน2  1   09-03-2565  161  8
26   การมีส่วนร่วมของประชาชน  1   09-03-2565  154  6
27   รายงานการประชุมคระกรรมการกองทุนฯ (การมีส่วนร่วม)  1   09-03-2565  153  7
28   รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ  1   07-03-2565  156  12
29   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2564  1   04-03-2565  166  19
30   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 65  1   14-02-2565  164  17
31   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร65  1   09-02-2565  167  17
32   คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  1   04-02-2565  165  14
33   รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 64  1   04-02-2565  158  6
34   นโยบายให้หน่วยงานมีคุณธรรมและความโปร่งใส  1   04-02-2565  155  3
35   คู่มือปฏิบัติงานด้านสัวสดิการสังคม  1   04-02-2565  157  38
36   อัตรากำลัง 3 ปี  1   04-02-2565  153  2
37   คู่มือการให้บริการประชาชน  1   03-02-2565  153  3
38   อำนาจ หน้าที่ อบต ตามกฎหมาย  1   03-02-2565  161  10
39   โครงสร้างองค์กร  1   03-02-2565  165  32
40   มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต  1   02-02-2565  166  8
41   ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ  1   02-02-2565  159  4
42   แผนเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมฯ  1   02-02-2565  158  2
43   คำสั่งคณะทำงาน ITA  1   02-02-2565  159  7
44   ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ  1   20-01-2565  159  10
45   รายงานการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  1   21-04-2564  172  13
46   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2563  1   15-04-2564  162  6
47   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน  1   08-04-2564  167  11
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ( โทร. 0-4406-0388 , 08-5494-5070 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.