องค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการปฏิบัติตามนโยบาย (NO GIFT POLICY) งดการให้ มารับ ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด ในทุกเทศกาล เพื่อสร้างค่านิยม งดการให้ ไม่รับ และเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส ขอเชิญชวนทุกท่านอวยพรปีใหม่ ส่งความปราถนาดีที่มีต่อกัน โดยใช้บัตรอวยพรหรืออวยพรผ่านสื่อออนไลน์แทนการให้ของขวัญ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ขอขอบคุณในความปราถนาดีและไมตรีจิตจากท่าน  
 
 
 
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
บริการขั้นพื้นฐาน
 
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษาฯ
คู่มือประชาชน
 
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 ข่าวสาร
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
���������������������������������������������������
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง การขายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1   09-02-2566  15  59
2   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคืกรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561  1   08-02-2566  14  139
3   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ฯ  doc120230208213121.ศ   08-02-2566  16  4
4   พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2550  1   08-02-2566  15  6
5   พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550  1   08-02-2566  14  4
6   พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  1   08-02-2566  14  4
7   พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  1   08-02-2566  17  4
8   พ.ร.ฎ.กำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564  1   08-02-2566  15  4
9   พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง พ.ศ.2562  1   08-02-2566  15  4
10   พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ  1   08-02-2566  13  4
11   พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562  1   08-02-2566  15  4
12   ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงชั้นโครงสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling หมู่ที่ 5 บ้านน้อยพัฒนา ตำบลยางสว่าง กว้าง 6 เมตร ยาว 1,400 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,400 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง องค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์  1 2 3 4   03-02-2566  15  4
13   รายงานการประชุมสภา อบต ยางสว่าง ปี 2565  doc120221025035242.pdf   25-10-2565  94  4
14   การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  doc120221003040643.jpg   03-10-2565  160  4
15   ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณคุณวุฒิ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา)  1   30-09-2565  174  4
16   ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง  1   30-09-2565  164  4
17   ประกาศ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2565  1   29-09-2565  160  4
18   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา  1   21-09-2565  158  4
19   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง  1   21-09-2565  153  4
20   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ภารโรง[  1   12-09-2565  143  4
21   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา  1   12-09-2565  151  4
22   ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมฯ  1   22-08-2565  142  4
23   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕  doc120220804031509.jpg   04-08-2565  141  4
24   ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-2564)  1   23-05-2565  147  4
25   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  1   25-04-2565  132  4
26   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง การขายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1   11-01-2565  179  4
27   รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2564  doc120220114065321.pdf   30-12-2564  151  4
28   นโยบาย NO GIFT POLICY  1   28-12-2564  155  4
29   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง แบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ก.ส.3) ประจำปี 2565  doc120211217030026.pdf doc220211217030210.pdf   17-12-2564  161  4
30   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2564  doc120211116030230.pdf   16-11-2564  172  4
31   ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง  doc120211006073333.pdf   06-10-2564  184  4
32   ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง  doc120211006073109.pdf   06-10-2564  190  4
33   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  doc120211005044619.pdf   05-10-2564  176  4
34   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง ประจำปีงบประมาณ 2565  doc120211004080838.pdf   04-10-2564  162  4
35   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง ประจำปีงบประมาณ 2565  doc120211004080312.pdf   04-10-2564  170  4
36   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ )  doc120210922073551.pdf   22-09-2564  191  4
37   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดปฏิบัติราชการแทน  1   17-08-2564  180  4
38   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง ประจำปี 2563  1   13-08-2564  185  4
39   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง ประกาศราคาทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด/ห้องชุด อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563  doc120210806053820.pdf   06-08-2564  163  4
40   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๔  doc120210830034451.pdf   05-08-2564  191  4
41   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) แก้ไขครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์  doc120210830034209.pdf   05-07-2564  216  4
42   ประชาสัมพันธ์ วันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี 2564    13-06-2564  118  4
43   องค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง ร่วมต้านทุจริต  1   26-03-2564  170  4
44   อำนาจหน้าที่ของ อบต ยางสว่าง ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล  1   22-03-2564  194  4
45   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2563  1   11-03-2564  179  4
46   การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็น  1   05-03-2564  169  4
47   คู่มือปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม อบต ยางสว่าง  1   04-03-2564  198  4
48   โครงสร้างฝ่ายการเมือง อบต ยางสว่าง  1   01-03-2564  187  4
49   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  1   25-02-2564  183  4
50   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน  1   05-02-2564  178  4
51   รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินฯ  1   05-02-2564  164  4
52   แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  1   27-01-2564  182  4
53   แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566  1   27-01-2564  181  4
54   แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ปี 2564  1   26-01-2564  172  4
55   คู่มือปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม อบต.ยางสว่าง    22-01-2564  166  4
56   คู่มือการให้บริการประชาชน 2564  1   22-01-2564  200  4
57   ประกาศนโยบายการพัฒนา อบต.ยางสว่าง  1   19-01-2564  183  4
58   ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง อบต.ยางสว่าง  1   18-01-2564  167  4
59   คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2564  1   15-01-2564  164  4
60   ประมวลจริยธรรมของพนักงาน ข้าราชการ พนักงานจ้าง ฯ 2564  1   15-01-2564  163  4
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ( โทร. 0-4406-0388 , 08-5494-5070 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.