องค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการปฏิบัติตามนโยบาย (NO GIFT POLICY) งดการให้ มารับ ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด ในทุกเทศกาล เพื่อสร้างค่านิยม งดการให้ ไม่รับ และเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส ขอเชิญชวนทุกท่านอวยพรปีใหม่ ส่งความปราถนาดีที่มีต่อกัน โดยใช้บัตรอวยพรหรืออวยพรผ่านสื่อออนไลน์แทนการให้ของขวัญ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ขอขอบคุณในความปราถนาดีและไมตรีจิตจากท่าน  
 
 
 
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
บริการขั้นพื้นฐาน
 
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษาฯ
คู่มือประชาชน
 
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 ข่าวสาร
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
���������������������������������������������������
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   รายงานการประชุมสภา อบต ยางสว่าง ปี 2565  doc120221025035242.pdf   25-10-2565  29  6
2   การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  doc120221003040643.jpg   03-10-2565  69  2
3   ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณคุณวุฒิ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา)  1   30-09-2565  76  16
4   ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง  1   30-09-2565  71  8
5   ประกาศ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2565  1   29-09-2565  68  5
6   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา  1   21-09-2565  76  10
7   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง  1   21-09-2565  66  8
8   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ภารโรง[  1   12-09-2565  62  3
9   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา  1   12-09-2565  64  9
10   ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมฯ  1   22-08-2565  59  1
11   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕  doc120220804031509.jpg   04-08-2565  56  2
12   ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-2564)  1   23-05-2565  58  2
13   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  1   25-04-2565  66  1
14   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง การขายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1   11-01-2565  91  11
15   รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2564  doc120220114065321.pdf   30-12-2564  63  2
16   นโยบาย NO GIFT POLICY  1   28-12-2564  70  6
17   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง แบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ก.ส.3) ประจำปี 2565  doc120211217030026.pdf doc220211217030210.pdf   17-12-2564  71  11
18   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2564  doc120211116030230.pdf   16-11-2564  81  1
19   ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง  doc120211006073333.pdf   06-10-2564  96  6
20   ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง  doc120211006073109.pdf   06-10-2564  98  3
21   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  doc120211005044619.pdf   05-10-2564  86  9
22   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง ประจำปีงบประมาณ 2565  doc120211004080838.pdf   04-10-2564  75  10
23   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง ประจำปีงบประมาณ 2565  doc120211004080312.pdf   04-10-2564  81  8
24   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ )  doc120210922073551.pdf   22-09-2564  81  1
25   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดปฏิบัติราชการแทน  1   17-08-2564  93  4
26   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง ประจำปี 2563  1   13-08-2564  97  6
27   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง ประกาศราคาทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด/ห้องชุด อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563  doc120210806053820.pdf   06-08-2564  77  5
28   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๔  doc120210830034451.pdf   05-08-2564  98  2
29   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) แก้ไขครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์  doc120210830034209.pdf   05-07-2564  107  2
30   ประชาสัมพันธ์ วันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี 2564    13-06-2564  57  0
31   องค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง ร่วมต้านทุจริต  1   26-03-2564  84  10
32   อำนาจหน้าที่ของ อบต ยางสว่าง ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล  1   22-03-2564  104  7
33   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2563  1   11-03-2564  90  7
34   การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็น  1   05-03-2564  83  6
35   คู่มือปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม อบต ยางสว่าง  1   04-03-2564  111  6
36   โครงสร้างฝ่ายการเมือง อบต ยางสว่าง  1   01-03-2564  90  9
37   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  1   25-02-2564  75  3
38   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน  1   05-02-2564  91  9
39   รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินฯ  1   05-02-2564  74  6
40   แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  1   27-01-2564  96  7
41   แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566  1   27-01-2564  95  13
42   แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ปี 2564  1   26-01-2564  86  7
43   คู่มือปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม อบต.ยางสว่าง    22-01-2564  78  0
44   คู่มือการให้บริการประชาชน 2564  1   22-01-2564  100  3
45   ประกาศนโยบายการพัฒนา อบต.ยางสว่าง  1   19-01-2564  91  4
46   ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง อบต.ยางสว่าง  1   18-01-2564  78  4
47   คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2564  1   15-01-2564  74  3
48   ประมวลจริยธรรมของพนักงาน ข้าราชการ พนักงานจ้าง ฯ 2564  1   15-01-2564  78  6
49   คู่มือการให้บริการประชาชน  1   14-01-2564  70  7
50   แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ปี 2564  1   14-01-2564  76  8
51   การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหาร  1   14-01-2564  85  10
52   คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  1   14-01-2564  67  3
53   ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 2564  1   13-01-2564  83  6
54   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  doc120210104042017.pdf   28-12-2563  73  4
55   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง ประกาศผลการสอบบุคลลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  doc120201209082736.pdf   09-12-2563  97  26
56   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง  doc120201207041608.pdf   02-12-2563  134  16
57   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ไฟล์เอกสาร   02-11-2563  118  28
58   ขอรายละเอียดเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2563  doc120010204123834.pdf   30-10-2563  78  2
59   ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปี งบประมาณ 2563  1   30-10-2563  90  8
60   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  doc120201006022106.pdf   06-10-2563  102  28
 หน้า 1 | 2 | 3 | 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ( โทร. 0-4406-0388 , 08-5494-5070 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.