องค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการปฏิบัติตามนโยบาย (NO GIFT POLICY) งดการให้ มารับ ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด ในทุกเทศกาล เพื่อสร้างค่านิยม งดการให้ ไม่รับ และเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส ขอเชิญชวนทุกท่านอวยพรปีใหม่ ส่งความปราถนาดีที่มีต่อกัน โดยใช้บัตรอวยพรหรืออวยพรผ่านสื่อออนไลน์แทนการให้ของขวัญ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ขอขอบคุณในความปราถนาดีและไมตรีจิตจากท่าน  
 
 
 
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
บริการขั้นพื้นฐาน
 
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษาฯ
คู่มือประชาชน
 
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 ข่าวสาร
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
������������������������������������������������������������������
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายทางจากหมู่บ้าน - โนนนกสุุ่ม หมู่ที่ 1  1 2   02-03-2566  2  0
2   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงชั้นโครงสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling หมู่ที่ 5 บ้านน้อยพัฒนา ตำบลยางสว่าง กว้าง 6 เมตร ยาว 1,400 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,400 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง องค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์  1 2 3 4   03-02-2566  5  4
3   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมปรับเกรดถนน จากหมู่ที่ 11 - หมู่ที่ 1  1 2   24-01-2566  6  0
4   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมปรับเกรดถนน สายทางบริเวณรอบหนอง บ้านหนองบัวศรีสว่าง หมู่ที่ ๑๑  1 2   24-01-2566  6  0
5   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมปรับเกรดถนน สายทางแยกคอกวัวนม ถึง หนองสะโน บ้านขะยูง หมู่ที่ ๗  1 2   24-01-2566  6  0
6   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมปรับเกรดถนน จากบ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๕ - บ้านน้ำคำ ตำบลธาตุ  1 2   24-01-2566  6  0
7   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการเหมาซ่อมแซมปรับเกรดถนน จากสะพานห้วยพอก มาทางทิศเหนือ บ้านนางเข็ม หมู่ที่ 2  1 2   24-01-2566  6  0
8   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการซ่อมแซมปรับเกรดถนน จากถนนลาดยาง-คลองชลประทาน บ้านแก่นท้าว-ดงดั่ง หมู่ที่ 3  1 2   24-01-2566  6  0
9   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการซ่อมแซมปรับเกรดถนน สายทางจากคลองส่งน้ำ ถึง หนองคา บ้านกล้วย หมู่ที่ 4  1 2   24-01-2566  6  0
10   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการซ่อมแซมปรับเกดถนน จากคลองข้างห้วย ถึง ถนนข้างห้วย บ้านกล้วย หมู่ที่ 4  1 2   24-01-2566  6  0
11   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการซ่อมแซมปรับเกรดถนน สายทางจากบ้านโนนสังข์ ถึง หนองฆ่าหมู บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 8  1 2   24-01-2566  6  0
12   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการซ่อมแซมคลองดาด หมู่ที่ 4  1 2   18-01-2566  6  0
13   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการซ่อมแซมคลองดาด หมู่ที่ 8  1 2   18-01-2566  6  0
14   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการซ่อมแซมคลองดาด หมู่ที่ 1  1 2   17-01-2566  6  0
15   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการซ่อมแซมคลองดาด หมู่ที่ 8  1 2   17-01-2566  6  0
16   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการซ่อมแซมคลองดาด หมู่ที่ 11  1 2   17-01-2566  6  0
17   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม 8  1 2   05-01-2566  7  1
18   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม 11  1 2 3 4 5   29-08-2565  25  9
19   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม 2  1 2 3 4 5   25-08-2565  25  1
20   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม 11  1 2 3 4 5   24-08-2565  28  0
21   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม 5  1 2 3 4 5   24-08-2565  25  0
22   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม 8  1 2 3 4 5   22-08-2565  25  0
23   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 8  1 2 3 4 5   17-08-2565  26  5
24   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๕  1 2 3 4 5   15-08-2565  26  0
25   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย สายทางตะวันออกบ้านหนองอียอ หมู่ที่ ๗ ตำบลยางสว่าง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์  1 2 3 4 5   09-08-2565  26  1
26   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม 10  1 2 3 4 5   09-08-2565  26  0
27   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการขยายผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑  1 2 3 4 5 ุ6   03-08-2565  26  0
28   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้าง คสล ม 10  1 2 3 4 5   03-08-2565  26  5
29   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงลงหินคลุก หมู่ที่ ๖  1 2 3 4 5   26-07-2565  26  11
30   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม 9  1 2 3 4 5   26-07-2565  26  0
31   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย สายทางจาก หมู่ที่ ๗ มา หมู่ที่ ๒  1 2 3 4 5   25-07-2565  27  1
32   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการลงหินคลุกกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๔  1 2 3 4 5   20-07-2565  26  1
33   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3  1 2 3 4 5   18-07-2565  26  3
34   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม 1  1 2 3 4 5   07-07-2565  27  1
35   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน่อยพัฒนา หมู่ที่ ๕  1 2 3 4 5   21-06-2565  26  6
36   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านนางเข็ม หมู่ที่ ๒  1 2 3 4 5 ุ6   05-05-2565  26  6
37   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11  1 2 3 4 5   05-05-2565  31  6
38   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านยาง หมู่ที่ 1  1 2 3   11-03-2565  26  0
39   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างห้องครัว อบต.ยางสว่าง  1 2 3 4 5   11-03-2565  26  3
40   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกล้วย หมู่ที่ ๔  1 2 3 4 5   08-02-2565  28  20
41   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแก่นท้าว ดงดั่ง หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๙๐ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.ยางสว่าง กำหนด  1 2 3 4 5 ุ6   07-02-2565  27  7
42   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยาง หมู่ที่ 1  1 2 3 4 5   14-09-2564  38  1
43   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาด หมู่ที่ ๙  1 2 3 4 5   14-09-2564  32  0
44   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางเข็ม หมู่ที่ ๒  1 2 3 4 5 ุ6   13-09-2564  37  3
45   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขะยูง หมู่ที่ 7  1 2 3 4 5 ุ6   13-09-2564  30  0
46   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านกล้วย หมู่ที่ ๔  1 2 3 4   30-08-2564  29  0
47   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนสงข์ หมู่ที่ ๘  1 2 3   13-07-2564  60  0
48   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการซ่อมสร้างชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลีเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิวลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายทางบ้านขะยูง หมู่ที่ ๗ (ข้างวัด) ตำบลยางสว่าง กว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้รวมไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์  1 2   10-06-2564  33  0
49   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการซ่อมสร้างชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลีเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิวลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายทางบ้านนางเข็ม หมู่ที่ 2-บ้านโนนลาน ตำบลยางสว่าง กว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้รวมไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์  1 2   10-06-2564  34  0
50   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการซ่อมสร้างชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลีเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิวลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายทางบ้านนางเข็ม หมู่ที่ 2-บ้านโนนลาน ตำบลยางสว่าง กว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้รวมไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์  1 2 3 4 5   05-03-2564  32  13
51   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการซ่อมสร้างชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลีเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิวลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายทางบ้านขะยูง หมู่ที่ 7 (ข้างวัด) ตำบลยางสว่าง กว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้รวมไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์  1   05-03-2564  44  3
52   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.11  1 2 3 4 5   22-02-2564  34  5
53   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการซ่อมแซมถนนคสล. ม.9  1 2 3 4 5   10-02-2564  34  1
54   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการเสริมสร้างถนนลงหินลูกรัง หมู่ที่ 8  1 2 3 4 5   25-01-2564  35  0
55   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านขะยูง หมู่ที่ ๗  1 2 3 4 5   25-01-2564  37  2
56   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการเสริมสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 6  1 2 3 4 5   21-01-2564  32  2
57   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ ม 5  1 2 3 5   21-01-2564  33  4
58   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการเสริมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 1  1 2 3 4 5   21-01-2564  34  0
59   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ ม .3  1 2 3 4 5   15-01-2564  41  0
60   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างผิวทาง คสล. ม.4  1 2 3 4 5   15-01-2564  35  7
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ( โทร. 0-4406-0388 , 08-5494-5070 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.