องค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการปฏิบัติตามนโยบาย (NO GIFT POLICY) งดการให้ มารับ ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด ในทุกเทศกาล เพื่อสร้างค่านิยม งดการให้ ไม่รับ และเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส ขอเชิญชวนทุกท่านอวยพรปีใหม่ ส่งความปราถนาดีที่มีต่อกัน โดยใช้บัตรอวยพรหรืออวยพรผ่านสื่อออนไลน์แทนการให้ของขวัญ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ขอขอบคุณในความปราถนาดีและไมตรีจิตจากท่าน  
 
 
 
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
บริการขั้นพื้นฐาน
 
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษาฯ
คู่มือประชาชน
 
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 ข่าวสาร
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566  1 2   02-03-2566  1  1
2   ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2566  1 2   03-02-2566  3  3
3   ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาฯ ประจำไตรมาส ที่ 1 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565  1 2   05-01-2566  8  5
4   ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนธันวาคม 2565  1 2   05-01-2566  7  2
5   ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565  1 2   30-11-2565  9  1
6   ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2565  1 2   04-11-2565  11  0
7   ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาฯ ประจำไตรมาส ที่ 4 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2565  1 2   30-09-2565  37  0
8   ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2565  1 2   30-09-2565  37  0
9   ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2565  1 2   05-09-2565  42  1
10   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการัดหาพัสดุ (แบบ สขร.๑)ประจำเดือน กรกฎาคม 2565  1 2   27-07-2565  42  0
11   ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาฯ ประจำไตรมาส ที่ ๓ เดือน เมษายน - มิถุนายน 2565  1 2   05-07-2565  42  0
12   ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2565  1 2   05-07-2565  42  0
13   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร. 1 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565  1 2   06-06-2565  42  1
14   ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2565  1   03-05-2565  42  0
15   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกฯไตรมาสที่ 2  1 2   05-04-2565  44  4
16   ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างง ประจำเดือน มีนาคม 2565  1 2   04-04-2565  43  11
17   ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565  1   01-03-2565  43  1
18   ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2565  1   01-02-2565  45  1
19   ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565  1 2   06-01-2565  49  3
20   ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2564  1   30-12-2564  45  1
21   ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564  1   01-12-2564  46  1
22   ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2564  1   29-10-2564  46  1
23   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่4  1   30-09-2564  46  0
24   ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2564  1 2   30-09-2564  46  0
25   ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564  1   02-09-2564  45  0
26   ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564  1 2 3   03-08-2564  51  1
27   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่3  doc120210705032223.pdf 2   05-07-2564  57  0
28   ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564  1   05-07-2564  46  0
29   ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564  1   07-06-2564  47  0
30   ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564  1   07-06-2564  45  0
31   ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564  1   30-04-2564  52  0
32   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อหรือจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญฯ ประจำไตรมาส ๒ (มกราคม ๒๕๖๔-มีนาคม ๒๕๖๔)  1   07-04-2564  45  0
33   ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564  1   31-03-2564  48  1
34   ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564  1 2   25-02-2564  54  3
35   ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564  1 2   30-01-2564  46  3
36   ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส ที่ 1 ( ตุลาคม-ธันวาคม 63)  1 2   08-01-2564  62  3
37   ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563  1 2   30-12-2563  56  4
38   ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563  1 2   30-11-2563  46  2
39   ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563  1 2   30-10-2563  49  4
40   ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส ที่ 4 (ระหว่างเดือน กรกฎาคม 63- กันยายน 2563)  1 2   30-10-2563  50  0
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ( โทร. 0-4406-0388 , 08-5494-5070 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.