องค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการปฏิบัติตามนโยบาย (NO GIFT POLICY) งดการให้ มารับ ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด ในทุกเทศกาล เพื่อสร้างค่านิยม งดการให้ ไม่รับ และเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส ขอเชิญชวนทุกท่านอวยพรปีใหม่ ส่งความปราถนาดีที่มีต่อกัน โดยใช้บัตรอวยพรหรืออวยพรผ่านสื่อออนไลน์แทนการให้ของขวัญ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ขอขอบคุณในความปราถนาดีและไมตรีจิตจากท่าน  
 
 
 
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
บริการขั้นพื้นฐาน
 
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษาฯ
คู่มือประชาชน
 
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 ข่าวสาร
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
������������������������������
_______________________________________________________________________________________________________
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน (ส่งเสริมการเลี้ยงปลาช่อน) เพื่อ ให้ชาวบ้านตำบลยางสว่าง รู้หลักการในการเลี้ยงปลาช่อนที่ถูกต้อง มีรายได้เสริม สร้างความรัก ความสามัคคี และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในครอบครัว เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565
[30-09-2022]   โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน (ส่งเสริมการเลี้ยงปลาช่อน) เพื่อ ให้ชาวบ้านตำบลยางสว่าง รู้หลักการในการเลี้ยงปลาช่อนที่ถูกต้อง มีรายได้เสริม สร้างความรัก ความสามัคคี และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในครอบครัว เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาป้องกันภัยพิบัติ เพื่อส่งเสริมชุดปฏิบัติการจิตอาสาฯมีความรู้ความเข้าใจ ในการจัดการสาธารณภัย ระบบบัญชาการเหตุการณ์ การควบคุมสั่งการฯลฯ เมื่อวันที่ 23-25 กันยายน 2565 ณ ที่ทำการ อบต ยางสว่าง
[30-09-2022]   โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาป้องกันภัยพิบัติ เพื่อส่งเสริมชุดปฏิบัติการจิตอาสาฯมีความรู้ความเข้าใจ ในการจัดการสาธารณภัย ระบบบัญชาการเหตุการณ์ การควบคุมสั่งการฯลฯ เมื่อวันที่ 23-25 กันยายน 2565 ณ ที่ทำการ อบต ยางสว่าง 
โครงการตำบลยางสว่างสดใสห่วงใยผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจ ปรับเปลียนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของ ตนเอง ทั้งด้านโภชนาการ การฟื้นฟู สมรรถภาพร่างกายและจิตใจ เมื่อ วันที่ 8-9 กันยายน 2565
[30-09-2022]   โครงการตำบลยางสว่างสดใสห่วงใยผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจ ปรับเปลียนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของ ตนเอง ทั้งด้านโภชนาการ การฟื้นฟู สมรรถภาพร่างกายและจิตใจ เมื่อ วันที่ 8-9 กันยายน 2565  
โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ
[22-08-2022]   โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 
องค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยการนำของนายเดชา แขมภูเขียว นายก อบต ยางสว่าง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต ข้าราชการ พนักงานจ้าง ส่วนราชการอื่นในพื้นที่ และประชาชนทัวไป
[18-07-2022]   องค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยการนำของนายเดชา แขมภูเขียว นายก อบต ยางสว่าง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต ข้าราชการ พนักงานจ้าง ส่วนราชการอื่นในพื้นที่ และประชาชนทัวไป 
องค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง  ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส โคโรนา (โควิด 19)
[17-08-2021]   องค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส โคโรนา (โควิด 19) 
กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ  ประจำปี 2563
[05-08-2021]   กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 
นางกิติมา สุขบท ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยพร้อมเพรียงกัน
[22-03-2021]   นางกิติมา สุขบท ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยพร้อมเพรียงกัน  
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
[22-01-2021]   โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 
การรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขมลพิษทางอากาศ พ.ศ. 2562
[07-08-2020]   การรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขมลพิษทางอากาศ พ.ศ. 2562 
ภาพกิจกรรมเพื่อการพํฒนากลุ่มสตรี
[05-08-2020]   ภาพกิจกรรมเพื่อการพํฒนากลุ่มสตรี 
ภาพกิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า
[05-08-2020]   ภาพกิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า 
กลุ่ม อสม. ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง
[03-08-2020]   กลุ่ม อสม. ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง 
ภาพกิจกรรมกลุ่ม อถล.
[13-06-2020]   ภาพกิจกรรมกลุ่ม อถล. 
กิจกรรมการกำจัดลูกน้ำยุงลาย
[20-06-2018]   กิจกรรมการกำจัดลูกน้ำยุงลาย 
กิจกรรมทำความสะอาดขยะสองข้าทาง
[29-01-2018]   กิจกรรมทำความสะอาดขยะสองข้าทาง 
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้พิการ
[22-06-2017]   โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้พิการ 
กิจกรรมกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ
[22-06-2017]   กิจกรรมกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ 
กิจกรรมอบรมทำดอกไม้จันทน์ฯ
[22-06-2017]   กิจกรรมอบรมทำดอกไม้จันทน์ฯ 
โครงการถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
[13-08-2015]   โครงการถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  
วันผู้สูงอายุ
[12-08-2015]   วันผู้สูงอายุ 
เยี่ยมบ้านผู่สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
[12-08-2015]   เยี่ยมบ้านผู่สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ( โทร. 0-4406-0388 , 08-5494-5070 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.