องค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการปฏิบัติตามนโยบาย (NO GIFT POLICY) งดการให้ มารับ ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด ในทุกเทศกาล เพื่อสร้างค่านิยม งดการให้ ไม่รับ และเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส ขอเชิญชวนทุกท่านอวยพรปีใหม่ ส่งความปราถนาดีที่มีต่อกัน โดยใช้บัตรอวยพรหรืออวยพรผ่านสื่อออนไลน์แทนการให้ของขวัญ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ขอขอบคุณในความปราถนาดีและไมตรีจิตจากท่าน  
 
 
 
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
บริการขั้นพื้นฐาน
 
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษาฯ
คู่มือประชาชน
 
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 ข่าวสาร
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564
 แนะนำการชำระภาษี
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ
โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ
องค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยการนำของนายเดชา แขมภูเขียว นายก อบต ยางสว่าง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต ข้าราชการ พนักงานจ้าง ส่วนราชการอื่นในพื้นที่ และประชาชนทัวไป
องค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยการนำของนายเดชา แขมภูเขียว นายก อบต ยางสว่าง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต ข้าราชการ พนักงานจ้าง ส่วนราชการอื่นในพื้นที่ และประชาชนทัวไป
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง  ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส โคโรนา (โควิด 19)
องค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส โคโรนา (โควิด 19)
กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ  ประจำปี 2563
กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563
 
 
 
 
 
[ 21-09-2565] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภ ...   1 
[ 21-09-2565] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภ ...   1 
[ 12-09-2565] ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ภารโรง[   1 
[ 12-09-2565] ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา   1 
[ 22-08-2565] ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมฯ   1 
 
 
 
[ 16-06-2564] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง ประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างชั้นโ ...   1 2 
[ 16-06-2564] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง ประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างชั้นโครงสร้ ...   1 2 
[ 10-06-2564] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างช ...   1 2 3 4 
[ 10-06-2564] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างช ...   1 2 doc320210611035811.pdf 4 
[ 27-05-2564] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมสร้า ...   1 
 
 
 
[ 07-07-2564] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างชั้น ...   1 
[ 07-07-2564] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างชั้น ...   1 
[ 05-07-2564] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญสัญญาหรือข้อต ...   1 2 
[ 07-04-2564] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อหรือจัดจ้างหร ...   1 
[ 08-01-2564] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อหรือจัดจ้างหร ...   1 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ( โทร. 0-4406-0388 , 08-5494-5070 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.